Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera zbiorcze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w domenie malarniaproszkowa24.pl.

I. Ogólne warunki przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest [Fabryka Kolorów] z siedzibą w [Szczecinie], ul. [Mieszka 1 80], wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez [Kamil Janiec] pod numerem KRS […] / posiadająca NIP: [8513133087] (zwany/a dalej „Administratorem”).
 2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie na adres wskazany w zdaniu poprzedzającym lub drogą e-mailową na adres: [biuro@fabrykakolorow.com]
 3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”). 
 4. Przetwarzanie dotyczy osób i danych osobowych zależnie od celu, w jakim są przetwarzane (dokładnie wskazanie celów przetwarzania określa pkt II. Polityki prywatności). Dane podawane są dobrowolnie, a konsekwencją niepodania ich może być brak możliwości spełnienia określonego celu, np. udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Jeżeli nastąpi wymóg podania danych osobowych, Administrator poinformuje o tym bezpośrednio. 
 5. Administrator może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jednakże przetwarzanie zautomatyzowane nie będzie prowadzić do podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na osobę, której dane osobowe dotyczą.

II. Podstawy i okres przetwarzania danych osobowych

Każde przetwarzanie danych osobowych odbywa się w konkretnych, wyraźnych i w prawnie określonych celach, a Administrator zapewnia, że nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych niezgodnie z wymaganym prawem:

 1. Realizacja czynności związanych z zawarciem i wykonaniem umowy odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i w szczególności dotyczy: 
  a) świadczenia usługi w zakresie zgodnym z zawartą umową;
  b) kontaktowania się w zakresie związanym ze świadczoną usługą; 
  c) podejmowanie działań przed zawarciem umowy, w szczególności dostarczenia oferty na żądanie osoby, której dane dotyczą.  
  Okres przetwarzania danych w tym celu dotyczy czasu trwania umowy. 
 2. Nawiązanie relacji handlowych, w tym udzielenie odpowiedzi na zadawane pytania w związku z kontaktem osób, których dane dotyczą, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora polegających na odpowiadaniu na kierowane zapytania. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z tym, że nie dłużej niż do ostatniego dnia roku kalendarzowego następującego po upływie 3 lat od momentu udzielenia odpowiedzi przez Administratora. 
 3. Dochodzenie lub zabezpieczenie ewentualnych roszczeń i obsługa reklamacji odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora dotyczących ochrony praw Administratora i osób, których prawa dotyczą, a okres przetwarzania danych odnosi się do okresu przedawnienia danego roszczenia, i rozpoczyna się w momencie dochodzenia lub obrony przed określonym roszczeniem.
 4. Działania marketingowe usług własnych lub podmiotów trzecich odbywają się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora polegających na dbaniu o interesy Administratora oraz promowaniu usług i dążeniu do nawiązania współpracy. Okres przetwarzania danych osobowych, w zakresie działań marketingowych, wynosi do momentu wycofania zgody na otrzymywanie komunikatów lub informacji na podstawie przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub prawa telekomunikacyjnego lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jednak nie dłużej niż 120 dni.
 5. Realizacja obowiązków podatkowych i rachunkowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z właściwymi przepisami podatkowo-rachunkowymi. Okres przetwarzania danych w tym celu jest równy z okresem trwania obowiązku prawnego, gdzie okres ten określany jest obowiązującymi przepisami prawa.

III. Prawa osób, których dane dotyczą

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, jeżeli zostały spełnione prawnie wskazane warunki, ma prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych oraz uzyskania kopii,
 2. prawo sprostowania,
 3. prawo do żądania usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. przenoszenia danych,
 6. wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, które podstawą jest uzasadniony interes Administratora, w celach marketingowych,
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy obowiązującego prawa (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 9. cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).

IV. Odbiorcy danych osobowych

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane także zaufanym odbiorcom takim jak: przewoźnikom i podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe, podmiotowi obsługującemu księgowość, podmiotom świadczącym usługi prawne, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, dostarczanie oprogramowania lub systemów) oraz firmom windykacyjnym.
 3. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych. Dokładne informacje o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia, dostępne są u Administratora, z którym można skontaktować się w sposób określony pkt I.2 niniejszej Polityki.

V. Pliki cookie

V.I. Informacje ogólne

 1. Administrator stosuje pliki cookie lub podobne technologie (zwane dalej łącznie „plikami cookie”) poprzez które należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe przechowywane w urządzeniach końcowych osób przeglądających strony. 
 2. Administrator w ramach stosowania plików cookie może przetwarzać dane o urządzeniu użytkownika, jego lokalizacji, czynnościach wykonywanych na stronie internetowej (np. czas wizyty) oraz inne dane, zależne od zastosowanego pliku cookie (np. zainteresowanie wybraną reklamą).

V.II. Pliki stosowane na stronie internetowej malarniaproszkowa24.pl

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookie – z uwagi na czas przechowywania – „sesyjne” oraz „stałe”. Pliki cookie sesyjne to pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wylogowania, a pliki cookie stałe to pliki, które pozostają przez określony czas (wskazany w parametrach) lub do momentu manualnego usunięcia. 
 2. Administrator – z uwagi na cel ich stosowania – wykorzystuje pliki cookie:  
  a) Niezbędne – umożliwiające funkcjonowanie strony. Kategoria ta nie może zostać wyłączona z uwagi na prawidłowe działanie witryny.  
  b) Statystyczne – pozwalające na monitorowanie ruchu użytkowników na witrynie oraz weryfikowanie podejmowanych wyborów, w tym badanie ilości odwiedzin. 
  c) Marketingowe –   stosowane są w zakresie wyświetlanych reklam oraz dostosowywania ich do preferencji użytkownika. Dostosowanie następuje poprzez analizę zachowań poszczególnych użytkowników na stronie internetowej. Analiza może zostać powiązana również z zachowaniami na innych witrynach, zależnie od dostawcy pliki cookie. 
  d) funkcjonalne – umożliwiające zapamiętywanie wyborów dokonanych na stronie, przykładowo: preferowany język strony, rozmieszczenie treści oraz region, w którym znajduje się użytkownik.
 3. Administrator wykorzystuje pliki cookie – z uwagi na właściciela – własne oraz podmiotów trzecich. Pliki cookie własne są przesyłane bezpośrednio przez stronę internetową, a pliki cookie podmiotów trzecich tworzone są przez zewnętrzne podmioty i administrowane przez te podmioty.

V.III. Zarządzanie plikami cookie

 1. Wszystkie pliki cookie, poza niezbędnymi, wymagają zgody użytkownika przed ich zastosowaniem. Użytkownik dokonuje wyboru wobec stosowanych plików cookie, a do czasu wyrażenia zgody pliki cookie są blokowane.  W każdym momencie użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące plików cookie na stronie internetowej Administratora, poprzez wycofanie zgody lub wyrażenie sprzeciwu, wobec plików cookie, które nie są niezbędne. 
 2. Ustawienia plików cookie mogą być również zmienione bezpośrednio w wykorzystywanej przeglądarce internetowej. Użytkownik na poziomie przeglądarki może zarządzać plikami cookie, poprzez ustawienie każdorazowej informacji o umieszczeniu plików cookie na urządzeniu lub blokowanie ich automatycznego zapisu. Zależnie od przeglądarki konfiguracji można dokonać zgodnie z podanymi poniżej informacjami:  
  a) Microsoft Edge https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement  
  b) Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl 
  c) Opera https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookie/  
  d) Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek  
  e) Safari https://support.apple.com/pl-pl/HT201265  
 3. W przypadku ograniczenia plików cookie, niektóre z funkcjonalności, mogą nie działać poprawnie.